KIZILTEPE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

MADDE – 1: Yasalar İle bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak ve etkinlikler de bulunmak üzere “KIZILTEPE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ “ Adı ile bir dernek kurulmuştur derneğin kısa adı “KIZILTEPE ÇEVGÖN” olup aşağıdaki maddelerden ( Dernek ) olarak anılacaktır. Dernek amblemi çift daire içine, mavi zemin üzerine yeşil ağaç, ağacın altından her iki tarafına doğru yükselen, Kızıltepe’ yi simgeleyen, yüzleri birbirine dönük iki buğday başağı resmidir. Ağaç yeşil başaklar sarı, daire beyaz yazılar siyah renktedir.

 

MERKEZ

 

MADDE - 2: Derneğin Merkezi KIZILTEPE dedir. Derneğin Şubesi yoktur. açılamaz.

 

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

MADDE- 3: Derneğin amacı '' İlçemiz ve çevresinin doğal bitki ve hayvan varlığı  ile tabii zenginliklerinin koruması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, kentsel ve kırsal alanda  arazinin ve doğal kaynakların en uygun  şekilde  kullanması ve korunması ile her türlü Çevre Kirliliğin önlenmesi için  gerekli çalışmaları sağlamaktır.

 

 

 

FAALİYET BİÇİM VE İŞBİRLİĞİ

MADDE-4: Derneğin faaliyet biçimi ile işbirliği esasları. aşağıda gösterilmiştir
MADDE-4-1: Amaç maddesinin gerçekleşmesinin temini için  gerektiğinde hakiki  şahıslarla, Kamu  ve Özel Hukuk Tüzel kişileriyle işbirliğinde bulunmak ve onların katılımın sağlamak.

MADDE-4-2: Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek; gerektiğinde yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının denetimin sağlanması için girişimde bulunmak.

MADDE-4-3: Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, sosyal ve yardımlaşma sandığı kurmak ve işletmek, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

MADDE-4-4: Aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer dernekler ile işbirliği yapmak, özendirmek, gerektiğinde federasyon ve konfederasyon şeklinde  teşkilatlanmak.

MADDE-4-5:İlgi mevzuata uygun olarak önceden izin almak şartıyla aynı amaçta faaliyet gösteren uluslar arası  kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

 

MADDE-5: Faaliyet konuları ve çalışma biçimi  aşağıda gösterilmiştir
Madde-5-1: Yeni Üye alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamak.
Madde-5-2: Toplumda çevre bilincini geliştiren değer yargılarının oluşmasına katkıda bulunmak.

MADDE-5-3: Her seviyede çevre eğitimini teşvik etmek ve gerektiği hallerde kurslar ve seminerler tertiplemek.

MADDE-5-4: Çevre bilincinin oluşması/ gelişmesi için çeşitli etkinliklerde bulunmak: fotoğraf, film, slayt, sergi,temsil, gösteri, konser, panel, konferans, gezi, festival ve toplantılar düzenlemek.

MADDE-5-5: Çevre konusunda her türlü  dokümantasyon temin etmek ve yayın  faaliyetlerinde bulunmak. Kamuoyunu bilgilendirmek için her türlü kitle iletişim araçlarından faydalanmak.

MADDE-5-6: Çevre, insan, tabiat, kent hayatı sorunları ile ilgili eleştiri, görüş ve önerilerini, haber ve yayın organları yoluyla yetkili mercilere ve kamuoyuna duyurmak.

MADDE-5-7: Dernek içinde oluşturulacak  komiteler veya görüşülecek uzman kişiler aracığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak., öneri ve dilekleri tespit etmek.

MADDE-5-8: Çevreye olumsuz etki yapan her türlü faaliyeti dernek yönetim kurulunca görevlendirilen üyeler vasıtasıyla izlemek, gerektiğinde yetkili ve sorumlu kamu kuruluşlarının denetimini sağlamak.

MADDE-5-9: Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili projeler yapmak,yaptırmak veya desteklemek ve yarışmalar tertip etmek.

MADDE-5-10: Çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının inşasını gerçekleştirmek veya imkanları ölçüsünde desteklenmek ve katkıda bulunmak.

MADDE-5-11: Çevrenin koruması, çevre kirliliğinin tespiti ve önlenmesine ilişkin olarak yapılacak ve yaptırılacak araştırmalarda kullanılması gereken her türlü araç ve gereçlerinin temininde yardımcı olmak ve konuyla ilgili ölçümler yapılmasının sağlayacak gezici ve sabit laboratuarlar kurmak veya kurulmasına katkıda bulunmak.

MADDE-5-12: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için taşınmaz mal edinmek, kiralamak, bu mallar üzerinde her türlü hak tesis etmek, onarım ve inşaat yapmak veya yaptırmak.

MADDE-5-13: 2860 sayılı yardım toplama kanunun ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım almak,vermek  şartlı yada şartsız vasiyetleri kabul etmek.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Çevre alanda faaliyet gösterir.

DERNEĞİN KURUCULARI

Adı soyadı Doğum yeri ve tarihi Adres

Menduh ÇAKAR Kızıltepe 15/02/1954 İstiklal Cad. No 91

Şerafettin TURĞAY Kızıltepe 21/02/1982 İstiklal Cad. No 93

Mert ÇAKAR Kızıltepe 05/01/1981 Yeni Mah. 117.sok 39

Hakan ÇAKAR Kızıltepe 18/06/1984 İstiklal Cad No 91

Yusuf ÇAKAR Kızıltepe 10/05/1953 Yeni Mah. 117.sok 39

Lale ÇAKAR Kızıltepe 08/06/1981 Yeni Mah. 117.sok 39

Ronayi ÇAKAR Kızıltepe 12/10/1964 İstiklal cad. No 91

 

MADDE(6) DERNEĞE ÜYE OLMA:

Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en az (10) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Her üye istida hakkında sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, dini mezhep,aile,zümre ve sınıf farkı yapılamaz. Her üye kurulda bir oy hakkında sahiptir. Maddi ve manevi yardımda bulunan şahıslara yönetim kurulu kararıyla Fahri Üyelik verilebilir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

MADDE(7) ÜYE HAKLARI VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz ve dernekte üye kabul etmeye zorlanamaz. Her üye istida hakkına sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy kullanma yetkisi vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler ve fahri üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Her üye (1) ay önceden yazılı olarak bildirmek sureti ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

MADDE(8) ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA:

Derneğin amacına ve tüzüğüne aykırı hareket edenler, aidatlarını ödemeyenler, derneğin çalışmalarını ve düzenini bozmak isteyenler, derneği siyasi amaçlara alet edenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten  çıkarılırlar. üyelikten çıkarılan şahıslar birikmiş aidatları ve malvarlığı  üzerine hiçbir hak iddia edemezler.

MADDE(9) GENEL KURUL:

TOPLANMA ZAMANI:

Genel kurul 2 yılda bir şubat ayında yönetim kurulu'nun daveti üzerine toplanır. Olağan toplantısı  dışında ise Genel Kurulu, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü halde dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır.   Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimliğince dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyetin genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞRI ÜSÜLÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş  gün önceden,  günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz. Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününde en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Bu toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

    Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakmanın sebeplerinden de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay iç,inde yapılması zorunludur.

       Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallinin en büyük mülki Amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

    Genel kurulu katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinden üçte ikisi katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetimi ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek genel kurul toplantıları,ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak  üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak  toplantı yerine girerler. Tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanmışsa  durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği  yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılar. Açılışta sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan  ve yeterli kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetim kuruluna verilir. Yönetim kurulu belirtilen belge ve tutanakları en geç yedi gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek zorundadır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kuru toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE (10) DERNEĞİN ORGANLARI:

a) Genel Kurul                 b) Yönetim kurulu              c) Denetleme kurulu

MADDE (11) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
   Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır
    

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

Yönetim  ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun  ibra edilmesi,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilecek kabul edilmesi.

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınamaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin Feshedilmesi,

Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE (12)YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

    Yönetim kurulu, en az ayda bir kez dernek merkezinde önceden  kararlaştıracağı belirli gün ve saate çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısını yarısından bir fazlasını hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması durumunda başkanın verdiği karar kabul edilir.

    Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya herhangi bir hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucuların yetki vermek,

3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyelerine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

MADDE  (13) DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

    Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul, Denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ay'ı geçmeyen aralıklarla yapar, ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE  (14) ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI VE DERNEĞİN GELİRLERİ:

    Derneğin gelir kaynakları.

    1. Üye aidatı Giriş ödentisi olarak 3 YTL her dernek üyesi aylık 3 Ytl 'den senede 36 Ytl aidat ödeyecektir.)

    2. Dernek tertiplerin konferans, konser, temsil ve spor yarışmaları gibi faaliyetlerden sağlanan gelirle,

3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

    4. Bağışlar ve yardımlar,

5. Derneğin çıkaracağı yayınlardan (gazete, dergi, bülten vb.) elde edilen gelirler,

    6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2007 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22 - Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kızıltepe Çevre Gönüllüleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

MENDUH ÇAKAR
BAŞKAN

ŞERAFETTİN TURGAY
BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ ŞEKER
SEKRETER

ŞEYHMUS GÜMÜŞ
MUHASİP

AHMET DAMAR
ÜYE

RAMAZAN YAŞAR
ÜYE

Hamdullah KADAK
ÜYE

KIZILTEPE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

Video Galeri